SA136-002 bei Stare Kaleńsko

SA136-002 bei Stare Kaleńsko auf dem Weg nach Runowo Pomorskie

Bahnübergang bei Stare Kaleńsko

Bahnübergang bei Stare Kaleńsko an der Nebenbahn Runowo Pomorskie-Chojnice